KARİYER

KARİYER

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ, HEDEFLERİ, SORUMLULUKLARI ve DEĞERLERİ

İnsan Kaynakları Müdürlüğü:

Türkiye’ de yenilenebilir enerji sektörünün lider kuruluşlarından biri, bilinen bir işveren markası olma hedefini benimsemiş ve bir şirketin en önemli değerinin insan olduğu bilinciyle hareket eden Göktekin Enerji; İnsan Kaynakları ekibi, kurduğu ve/veya kuracağı sistemlerle şirket yönetimine ve çalışanlarına destek vermektedir.

İnsan Kaynakları Temel Strateji ve Politikaları

Stratejiler:

 • Ekibimiz kadar güçlü olduğumuz inancı ile nitelikli iş gücünü şirkete kazandırma,
 • Çalışanların gelişimine yatırım yapma,
 • Organizasyonu geliştirme ve güçlendirme,
 • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırma,

Politikalar:

İnsan Kaynakları yönetimi anlayışı, şirket stratejileri, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda organizasyon yapısının düzenli olarak gözden geçirilmesi, gerekli insan kaynakları sistem tasarım ve planlamanın yapılması süreçlerini içermektedir. Şirketin özel ihtiyaçlarına çevik ve proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir. İnsan kaynakları politikaları, şirketin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir.

 • Nitelikli İşgücünü şirkete kazandırma; İnsan kaynakları yönetimi şirketi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlere sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı, seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla şirketin geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen yöntemleri araştırarak uygulamaya alacaktır. 
 • Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma; Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak, tüm yöneticilerin çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür oluşturarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, nitelikli ve başarılı bir iş gücü oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek İnsan Kaynaklarının ana sorumluluğudur. 
 • Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme; şirketin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, sistem ve süreçlerin, insan kaynağının sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması, yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve şirketin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi, çalışanların ve organizasyonun gelişimi için şirket içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynaklarının önceliğidir. 
 • Ödül Yönetimi; nitelikli iş gücünü şirkete çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak, çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek, çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek, çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek İnsan Kaynaklarının amacıdır. 
 • Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma; Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak İnsan Kaynaklarının hedefidir. 


İnsan Kaynakları;

 • Göktekin Enerji değerlerini benimseyen, kurum kültürüne uyumlu, çevik, gelişime ve değişime açık bir insan profili ile çalışmaya özen gösterir. 
 • Farklılıklara saygılı, fırsat eşitliğini gözeten, şirket kaynaklarının verimli kullanıldığı, çağdaş ve iletişime değer veren bir çalışma ortamı yaratılması için tüm imkânlarını kullanır.
 • İnsan kaynakları yönetimi, adil, anlaşılır ve uygulanabilir sistemler kurar, işletir ve bu sistemlerin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlar. 
 • Çalışanlar mesleki ve bireysel gelişimleri için uygun kaynaklarla desteklenir, kendilerini motive edebilecekleri araçlar sağlanır, potansiyelleriyle uyumlu seçenekler sunan kariyer planlarıyla takip edilir. 
 • Hiyerarşiden uzak, esnek ve faaliyet alanının dinamizmine uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmasını sağlar.

Kariyer Net başvuruları için tıklayın.