Hidrolik (akarsu), rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle (atık), biokütleden elde edilen gaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan ve sürekli devam eden doğal süreçlerde var olan enerji kaynaklarından üretilen enerjiye denir.
Güneş ışığından elektrik üreten sistemlerdir.
1-Güneş Panelleri : Solar(Fotovoltaik) sistemin ana bileşenidir. Güneşten gelen ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirmekle görevlidirler.   

2-İnverter (Çevirici) : Güneş panelleri tarafından üretilen doğru akımı (DC), elektronik cihazları çalıştırmak için kullanılan alternatif akıma (AC) çevirir.

3-Batarya / Akü : Fotovoltaik sistemler tarafından üretilen elektrik enerjisini depolamak için kullanılan cihazlardır. Böylelikle gün boyunca depolanan enerji herhangi bir sürede kullanılabilir. 

4-Şarj Regülatörü (Şarj Denetleyicisi) : Pillerin şarjlarını kontrol etmek için kullanılır.Solar panel ile pil arasına yerleştirilir.Böylelikle solar panelden pile giden şarj miktarını ayarlar. Eğer pil dolu ise solar panelden pile giden bağlantıyı keser ve pilin fazla şarj olmasını, bozulmasını, ömrünün kısalmasını engeller. Bu olaya voltaj regülasyonu denir.
Güneş ışığını, elektrik enerjisine dönüştürebilen bir teknolojidir. Fotovoltaik panellerin içerisindeki hücreler çevre etmenlerine karşı cam levhaların arasında dizayn edilerek koruma altına alınmışlardır. Bütün PV ünitelerinin toplam enerjisinden faydalanabilmek için tüm hücreler birbirine elektrik ağı ile bağlanarak fotovoltaik modüle (güneş paneli) dönüşür ve bir bütün oluştururlar.
Güneş enerjisinden üretilen elektriğin, üretildiği anda ve üretildiği yerde hiçbir ilave depolama (akü-batarya vb.) ara birimi olmadan şebekeyi beslediği ve anında kullanıldığı sistemler Şebeke Bağlı (On-Grid) Sistemler olarak adlandırılmaktadır.Bağımsız solar sistem, şebekeye bağlı olmayan(Off-Grid) bir sistem anlamına gelir. Tüketilen elektrik sadece PV’ler aracılığıyla üretilen enerjiden gelir. Bu tip sistemler üretilen fazla enerjiyi akülerde depolar.
Solar sistemler hiçbir şekilde atık üretmezler. Aksine solar sistemlerin kullanımı ile karbon salınımı azalmaktadır.
Apartmanlarda, Müstakil Konutlarda, Ticari ve Kamu Binalarında, Okullarda ve Hastanelerde, Alışveriş Merkezlerinde, Otoparklarda, Akaryakıt İstasyonlarında, Tarımsal Sulamada, Arazilerde, Havaalanlarında, Park ve Bahçe Aydınlatmalarında ve benzeri alanlarda kullanılır.
 • -Temiz, çevreye ve canlılara zararsız, atık içermeyen enerjidir.
 • -CO2 artışına bağlı olarak sera gazı etkisi ve küresel ısınmaya neden olmaz.
 • -Modülerdir, taşınabilir. İhtiyaç halinde sisteme ilaveler yapılabilir.
 • -Elektriğinin üretildiği yerde tüketim imkânı sağlar.
 • -Son kullanıcıların yakınına kuruldukları için iletim ve dağıtım cihaz gereksinimi azalır ve yerel elektrik hizmetinin güvenilirliği artar.
 • -Lokal çözümlerde bakır kablo kullanımı engellenir.
 • -Elektrikte kaçak ve enerji iletim kayıpları en aza indirilir.
 • -İşletme ve bakım maliyetleri diğer sistemlere göre yok denecek kadar azdır.
 • -Dağınık elektrik üretimi ve tüketimi sayesinde trafo merkezine yüklenilmez.
 • -Mevcut enerji altyapısını destekler, inşaat sektörü ile sinerji sağlar.
 • -İhtiyaç duyan birey, kurum ve kuruluşlara elektrik üretimi imkânı sağlar.
 • -Mevcut yapıların kendi elektriğini üretmesine olanak sağlar.
 • -Gereken enerji her yerde, her bölgede ve her mevsimde bulunabilir.
 • -Pratik, kolay ve kısa sürede kurulum imkânı mevcuttur.
 • -Yerli, yenilenebilir ve çevre dostudur.
 • -Fotovoltaik sistemlerin ömürleri 25 yıl ve üstüdür.
 • -Teknoloji, yerli ve yan sanayi ile istihdam oluşur.
Evet, bir evin bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilir.
Şebekeden alınan elektrik alternatif akımdır(AC). Solar paneller doğru akım (DC) üretirler ancak elektriksel aletlerin neredeyse tamamı alternatif akımla (AC) çalışırlar. Bu nedenle İnverter (Evirici) adı verilen elektronik ekipman kullanılarak fotovoltaik sistemlerde DC akımı AC akımına çevrilir ve kullanıma hazır olur.
Şebekeye bağlı sistemlerde üretimin tüketimi karşılamadığı durumlarda sistem otomatik olarak ihtiyacınız olan enerjiyi şebekeden alır.
EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.
Solar panellerin ömrü aktif kullanım süresine göre değişir. Üretici firmalar genellikle 25 yıl elektrik üretim garantisi verirler. Ancak panellerin ömrü bu süreden daha uzundur.
Türkiye  güneş enerjisi üretimi potansiyeli açısından dünya dördüncüsü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alıyor. Geniş coğrafyası, yüksek rakımı ve bol güneş alan konumu itibariyle ülkemiz, Avrupa’da güneş enerjisi santrali kurulabilecek en uygun ülke olarak öne çıkmasına rağmen 78 bin 497 MW kurulu elektrik gücünün  ne yazık ki yalnızca 485 MW lık kısmı güneş enerjisinden karşılanıyor. Diğer ülkeler güneş enerjisinden bir çok alanda faydalanıp ülke ekonomisine büyük katkı sağlamasına rağmen ne yazık ki ülkemizde hala güneş enerjisi en yoğun sıcak su sistemlerinde kullanılıyor. Metrekare başına ortalama olarak ülkemizden 1,7 kat daha az güneş ışığı alan, yüzölçümü ülkemizin neredeyse yarısından daha az olan ülkelerin kurulu güneş enerjisi değerleri dikkate alındığında, ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin büyüklüğü daha iyi anlaşılabilecektir.
Güneş panelleri güneş ışınımını en fazla alacak yönde ve eğimde yerleştirilmelidir. En doğru yerleşim panellerin güneye bakması ve eğimlerinin 15-30 derece olmasıdır Panellerin üzerine herhangi bir şekilde gölge düşmemelidir. Gölge panellerin verimini azaltan önemli bir faktördür. Çok sıcak ve güneşli bir ortam olması daha fazla elektrik üretileceği anlamına gelmemelidir. Aşırı yüksek sıcaklık ve nemli ortamlar verimi olumsuz etkiler. En uygun sıcaklık 25-30 derece arası ve nemsiz ortam sıcaklığıdır. Çatıda 1kW kurulu güç için yaklaşık 8 m2 alana gerek vardır. Arazide 1 kW kurulu güç için ise arazinin durumuna göre 12-20 m2 alana ihtiyaç duyulur.
Sistemin kurulu gücüne bağlı olarak değişim göstermektedir.
Güneş panelleri bir sistemin içinde sistem veriminin belirleyicisidir. İhtiyaca göre tercih edilmelidir. Bunun için datasheetleri inceleyip profesyonel bir firmadan destek alabilirsiniz.
Solar enerji sistemlerinin 2 çeşit bağlantı yapısı vardır. Bunlar ON-GRID (şebeke bağlantılı) ve OFF-GRID (şebeke bağlantısız veya akülü) sistemlerdir. ON-GRID sistemlerde üretilen elektrik şebekeye aktarılır. OFF-GRID sistemlerde üretilen elektrik akülerde depolanır.
Solar enerji sistemlerinin ortalama amortisman süresi değişmekle birlikte yaklaşık olarak 4-6 yıldır.
Sigorta şirketleriyle yapılacak anlaşma karşılığında proje kurulu gücünün garanti altına alınması mümkündür.
Solar enerji sistemleri ve santralleri müdahaleye gerek duymadan, gün ışığında kesintisiz olarak çalışırlar. Büyük boyutta olanlar( Solar Enerji Santralleri) dışında herhangi bir bakım gerektirmeden çalışırlar.
YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan ve Tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (yerel birimler)
 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
 • Güneş panelleri güneş ışınımını en fazla alacak yönde ve eğimde yerleştirilmelidir. En doğru yerleşim panellerin güneye bakması ve eğimlerinin 15-30 derece olmasıdır
 • Panellerin üzerine herhangi bir şekilde gölge düşmemelidir. Gölge panellerin verimini azaltan önemli bir faktördür.
 • Çok sıcak ve güneşli bir ortam olması daha fazla elektrik üretileceği anlamına gelmemelidir. Aşırı yüksek sıcaklık ve nemli ortamlar verimi olumsuz etkiler. En uygun sıcaklık 25-30 derece arası ve nemsiz ortam sıcaklığıdır.
 • Çatıda 1kW kurulu güç için yaklaşık 8 m2 alana gerek vardır. Arazide 1 kW kurulu güç için ise arazinin durumuna göre 12-20 m2 alana ihtiyaç duyulur.
Sistemin kurulu gücüne göre değişim göstermektedir.
Solar enerji sistemlerinin 2 çeşit bağlantı yapısı vardır. Bunlar ON-GRID(Şebeke bağlantılı) ve OFF-GRID(Şebeke bağlantısız veya akülü) sistemlerdir. ON-GRID sistemlerde üretilen elektrik şebekeye aktarılır. OFF-GRID sistemlerde üretilen elektrik akülerde depolanır.
 • Solar sistemler diğer enerji sistemlerine kıyas ile en az bakım onarım gerektiren enerji sistemler olmasına rağmen periyodik bakım onarım faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır.
 • Bakım faaliyetlerinin en önemli aşaması panellerin üzerindeki tozlanmanın temizlenmesidir. Çünkü solar panellerin üzerindeki tozlanma güneş ışınlarının soğurulmasını kısmen engeller, dolayısı ile performansını düşür.
 • Onarım faaliyetleri kapsamında, panellerin belirli aralıklar ile UV(ultraviyole) ışınları ile röntgenleri çekilerek herhangi bir çatlak, temassızlık veya kırık olup olmadığını tespit edilerek, sistem performansı muhtemel kayıplar engellenir.
Maksimum performansı korumak için, coğrafi ve iklim şartlarına bağlı olarak , her 6 ay ile 12 ay arasında bakım onarımın yapılması tavsiye edilmektedir.

Başlıca:

 •  -Panellerin temizlemesi
 •  -Kablo tesisatlarının kontrolü
 •  -İnverterların verimlilik ölçümleri
 •  -Monitoring sisteminin test ve kalibrasyonu
 •  -Elektrik panolarının kontrolleri
 •  -Panellerin ultraviyole ışınları ile kontrollerinin gerçekleştirilmesi

olmak üzere tüm sistem bileşenlerinin gözden geçirilip test edilmesidir.

Solar sistemlerin bakım onarım faaliyetleri,sistem büyüklüğü ile orantılı olarak değişmek ile beraber, diğer elektrik üreten sistemlere nazaran en düşük maliyetli olanıdır.
Solar sistemlerin bakım onarım faaliyetlerini kısmi gerçekleştiren otomasyon sistemleri mevcuttur. Şirketimiz tarafın bu alanda Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.
Solar sistemlerin verililiği düzenli bakım onarım ile direk ilişkilidir. Bakım onarım faaliyetleri gerçekleştirilmeyen sistemlerde sistem optimizasyonunda zamanla sorunlar ortaya çıkarken, bakım onarımını aksatmayan sistemler maksimum performanslarını muhafaza ederler.
Solar sistemlerde bakım onarım faaliyetleri sistem performansını doğrudan etkilediği gibi sistem ömrünü de etkilemektedir. Zamanında yapılmayan bakım onarım faaliyetleri, sistem ömürlerini kısaltmaktadır.
Bakım onarım faaliyetleri, sistem kurulumu gerçekleştirin firmalardan alınmalıdır. Sistem kurulumunu gerçekleştiren firmalar sistem dinamiklerine ve tasarım bilgilerine olan hakimiyetleri
Solar Monitoring ile solar sistemlerin verilerine, yerinde ölçüm ve test yapmaya gerek kalmaksızın, anlık erişim sağlanabilmektedir ve anlık raporlama yapabilmektedir.
Güneş enerjisinden kendi ihtiyacınızı karşılamanın yanı sıra fazlasını şebekeye vermek sureti ile Tedaş'a satarak gelir elde edebilirsiniz. Gelir durumunu hesaplamak için üretilen günlük, aylık enerji ile tüketilen enerji miktarlarını bilmek durumundayız. Devlet şu anda kw başına 0,13 dolardan alım yapmakta ister kendi giderlerinizi karşılamak isterse ticari olarak üretilen elektrik devlete satılabilir. Türkiye'nin günlük güneşlenme süresi 6,7 saat olup bazı bölgelerde 8,5 saate kadar çıkıyor. Sizler hesaplamalarınızı ortalama olarak 6,5 saat üzerinden yapınız. Toplam maliyeti / aylık gelire bölerseniz kendini 48 ile 60 ayda amortisman etiğini görürsünüz. Sistem kurulu güç* ışınlama* 30 gün* 0,13 dolarda aylık gelir bulunur.
 
Organize sanayi bölgelerinde olan işletmelerin organize sanayi yönetiminden izin almaları gerekmektedir. Genelde kendilerine ait trafoları olduğundan kapasite sorunu yaşanmamaktadır. Organize sanayi tipine bağlı olarak ayrıcalıklardan, vergilerden, sigorta ve işçilik giderlerinin yanında vergi ve kdv konularında devlet indirim yaparak teşvik ediyor. Aynı sistem, yenilenebilir enerji kaynakları içinde olan güneş enerjisi içinde geçerlidir.