Araştırma ve Geliştirme bir şirketin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir.
Ar-Ge faaliyetlerinin başlıca amacı, teknolojik gelişmeleri kullanarak şirketin kar edebilirliğini devamlı olarak yenilemek ve artırmaktır.
Şirketler, gerek ülke içinde gerekse ülke dışında rakipleriyle mücadele edebilmek, pazar paylarını artırabilmek için daima dinamik kalmaya ve yenilikler peşinde koşmaya mecburdur. Uluslararası ticarette en büyük paya sahip olan ülkeler teknolojik gelişmelere en fazla kaynak ayıran, en güçlü şirketleri ve en büyük bankaları ellerinde tutan toplumlardır.
Bir Ar-Ge çalışması; Sistematik Amaçlı Organize Eleştirisel Analitik Bulguların etkin şekilde açıklanabildiği Bulguların güvenle savunulduğu prensipler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
Temel (Bilimsel) Araştırma Çalışmaları (Basic Research)
Uygulamalı Araştırma Çalışmaları (Applied Research)
 • Kamu Araştırma Kurumları
 • TÜBİTAK
 •  Üniversiteler
 •  Özel Sektöre ait Araştırma Birimleri
Uygulamalı araştırmanın sonuçları teknoloji ve/veya yaşam alanlar ile ilgili olguların geliştirilmesi veya sorunların çözülmesini içeren işlemsel değere sahip proje çıktılarıdır.

Fikri mülkiyet hakkı içeren bu çıktılar;

 • Patent
 • Faydalı Model

şeklinde tescil edilerek koruma altına alınırlar.

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.
 • Yenilik
 • Tekniğin bilinen durumunun aşılması
 • Sanayiye uygulanabilirlik
 • İncelemesiz Sistem
 • İncelemeli Sistem
Faydalı Model; Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.
 • Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
 • Koruma süreleri farklıdır,
 • Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
 • İncelemeli patent 20 yıl
 • İncelemesiz patent 7 yıl
 • Faydalı model belgesi 10 yıl
İnovasyon terimi; herhangi bir şeyi yenilikçi bir şekilde yapmayı tanımlar. Düşüncede, üründe, yöntemde veya organizasyonda oluşturulan katma değer, gelişim veya köktenci değişimleri içerir.
 • Teknolojik İnovasyon,
 • Organizasyonel inovasyon,
 • Sunumsal inovasyon.
Teknolojik olarak yeni bir ürünün veya sürecin geliştirilmesini, mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişikliklerin yapılması bu kapsamda değerlendirilir. Ürünün pazara sunulması ve sürecin üretimde kullanılması ile inovasyon gerçekleştirilmiş olur.
Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesini ifade eder.
Yeni tasarımların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesidir.
AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır.
 • İşbirliği (cooperation) ;
 • Fikirler (ideas) ;
 • İnsan (people) ;
 • Yetiler (capacities) olarak tanımlanmıştır.
Oldukça büyük bir bütçeye sahip olan 7.ÇP, bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği Avrupa çapındaki konsorsiyumlara katılma fırsatları sunmaktadır.
Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler.
 • ÇP Ortak Teknoloji Girişimleri (Joint Technology Initiatives – JTI) Programları;
 • EUREKA;
 • EUROSTARS.
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB
 • TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı